Ertelemeyi Yanlış Anlamayın

Home/Blog Yazılarımız/Ertelemeyi Yanlış Anlamayın

Ertelemeyi Yanlış Anlamayın

ERTELEMEYİ YANLIŞ ANLAMAYIN, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ERTELEMEYİN!

1 Temmuz 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yayınlanan maddelerden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu etkileyen maddeler ve işlenmiş halleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

 1. a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, “a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. “
 2. b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,” (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. ”
 3. c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde, “Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: 6) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde,” 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu erteleme sadece 50 çalışandan az ve aynı zamanda “az tehlikeli” tehlike sınıfında bulunan işyerleri için geçerlidir. Ancak bu işyerlerinin, 2020 yılına kadar iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir şey yapmasına gerek yok gibi düşünülmemesi gerekir. Sadece işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü ertelenmiştir. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının rehberliği ve danışmanlığında yürütülmesi gereken işler hala İşverenin yükümlülüğündedir. İşverenlerin aşağıdaki yükümlülükleri devam etmektedir;

 

 • Risk Analizi yapmak,
 • Risk Analizinde çıkacak uygunsuzlukların giderilmesi,
 • İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri,
 • Acil Durum Planı Hazırlamak,
 • Acil Durum Ekiplerin Eğitilmesi,
 • Ortam Ölçümleri, İş Ekipmanları ve Tesisatların Periyodik Kontrolu,
 • Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi, vs.

Buna göre özetleyecek olursak;

 • 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir ancak bu erteleme işverenin çalışanlara karşı sorumluluğu veya yapılması gerekenlerle alakalı konularda bir ertelemeye neden olmamıştır( temel iş güvenliği eğitimleri verilmeli, acil durum planları ve risk analizleri oluşturulmalı, çalışanlara talimatlar hazırlanmalı, güvenlik tedbirleri alınmalı vs. gibi sorumluluklar devam etmektedir.)
 • 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1/7/2020 tarihine kadar bakanlığın yayınlamış olduğu eğitim programlarına katılan işverenler iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerini bakanlığın yayınlayacağı yönetmelikler doğrultusunda kendileri yürütebileceklerdir.