İletişim Aydınlatma Metni

Home/İletişim Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, CAN OSGB EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. (“CAN OSGB”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Buradan itibaren “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak, iletişim sayfasının doldurulması ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

  • İşleme Amacı: CAN OSGB tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
  • İletişim sayfasının doldurulması yolu ile paylaşılan kişisel verileriniz herhangi bir kişi veya kuruluşa aktarılmayacaktır.
  • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda iletişim sayfasının doldurulması esnasında elektronik sistemler üzerinden toplanmakta ve Kanun’un 5.maddesi çerçevesinde meşru menfaat hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.
  • Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı Tekstilkent Tic. Merkezi Oruç Reis Mah. A9 Blok -D28 Esenler, İstanbul  adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

  • KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuruda Bulunmak İçin:

Veri Sorumlusu: CAN OSGB EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Adres: Tekstilkent Tic. Merkezi Oruç Reis Mah. A9 Blok -D28 Esenler, İstanbul

Telefon: 0212 4382844

E-mail: info@can-osgb.com.tr