Mail Aydınlatma Metni

Home/Mail Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçi,

CAN OSGB EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. (“CAN OSGB”) olarak Şirketimizle iletişime geçmeniz halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

CAN OSGB, veri sorumlusu sıfatıyla, e-posta adreslerini ve e-posta içeriklerinde yer alan kişisel bilgileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak, ticari ve idari faaliyetlerini yürütmek için firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olarak işlemektedir.

E-posta içeriklerinde yer alan kişisel veriler, Outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, üçüncü kişilere ait kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği kabul edilmektedir. Aksi takdirde CAN OSGB sorumluluk kabul etmemektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler hukuki sebeplerine istinaden işlenmekte olup, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. işlenmişse bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ………………………… adresinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuruda Bulunmak İçin

Veri Sorumlusu: CAN OSGB EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Adres:

Telefon:

Fax:

E-mail: